Organizace ordinační doby v měsíci květnu 2020

03.05.2020 20:00 | Mudr. Michaela Kovářová

Dobrý den, nejdříve bych chtěla všem poděkovat za skvělou spolupráci, trpělivost a dodržování režimu v naší ordinaci. Vím, že není lehké se k nám někdy dovolat. Není to tím, že bych s vámi nechtěla mluvit. Na vině je hodně telefonátů k nám do ordinace a pravděpodobně i zhoršený signál operátorů nebo přetížení sítě, protože i nám dá někdy dost práce se dovolat vám. Od května se budeme snažit znormalizovat chod naší ordinace, ale zároveň zachovat bezpečnost pro vás, vaše děti a též pro nás. Z tohoto důvodu bych vás chtěla požádat, abyste se i nadále snažili domluvit vyšetření nejdříve telefonicky. Ordinační doba bez objednání bude nyní 8,00-10,00, od 10,30 bude ordinace otevřená pouze pro objednané pacienty. Budeme se snažit vám pokud možno vyhovět, ale prosíme o trpělivost. Odpolední ordinace bude nadále striktně pouze pro zdravé - prohlídky a očkování. K vyšetření prosíme, aby se dostavil vždy pouze jeden doprovod, abychom dodrželi požadavky na "koncentraci" osob v uzavřené místnosti. Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem maminkám i paní Marcele Borkové, jež nám poskytnuly velké množství roušek pro naši potřebu. Udělaly jste radost nám i řadě dětí a jejich rodičům. Doufejme, že už tuto pomůcku nebudeme potřebovat příliš dlouho. Přeji všem hezké májové dny a hlavně pevné zdraví Michaela Kovářová

Jak na domácí karanténu z důvodu COVID-19

14.03.2020 08:44 | Mudr. Michaela Kovářová

Doporučení Národní referenční laboratoře pro výrobky určené pro styk s potravinami a výrobky pro děti do tří let k prodeji nebalených potravin, nápojů a pokrmů do spotřebitelem přinesených obalů a nádob a při prodeji potravin v bezobalových prodejnách v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Z důvodu šířící se pandemie onemocnění COVID-19 způsobené novým typem koronaviru (SARS-CoV-2), který se šíří kapénkovou nákazou, osobním kontaktem s nemocným nebo prostřednictvím povrchů, kterých se nemocný dotýkal, důrazně doporučujeme po dobu vyhlášení mimořádné situace v souvislosti s celosvětovým výskytem pandemie COVID-19, výrazně omezit prodej nebalených potravin do spotřebitelem přinesených vlastních obalů a nádob a tyto potraviny balit pouze do nových, nepoužitých obalů. Toto doporučení řadíme mezi jedno z účinných opatření obchodu, kterým prodejci mohou přispět k prevenci nebezpečí vzniku a šíření tohoto onemocnění. Účelem doporučení je nejen ochrana spotřebitelů, ale i obchodníků a obsluhujícího personálu prodejen potravin, nápojů a pokrmů, kteří v těchto potravinářských provozovnách přicházejí se spotřebiteli do kontaktu. Nový koronavirus patří k respiračním virům, jehož zdrojem jsou nemocní lidé, kteří tento virus vylučují zejména při kašlání, smrkání a kýchání. Vylučovat virus však může i člověk, který nejeví známky onemocnění. Při nedodržení zásad osobní hygieny  hrozí významné riziko komunitního přenosu (tj.přenosu v běžné populaci). Pro co nejúčinnější zamezení šíření tohoto vysoce přenosného respiračního onemocnění je nutné pracovníkům potravinářských provozoven i spotřebitelům opětovně zdůraznit význam obalu potravin jako ochranného prvku právě v době šíření jakéhokoli respiračního onemocnění. Význam  obalu z hlediska ochrany zdraví spočívá především v tom, že chrání potravinu před znehodnocením vnějšími vlivy. Obal zabraňuje kontaminaci potravin a pokrmů mechanickými, fyzikálními vlivy a chemickými a mikrobiologickými agens. Obal odděluje potravinu od vnějšího prostředí a zabraňuje její kontaminaci a tím snižuje riziko přenosu infekčních patogenů. Zamezuje i vzájemné (tzv. zkřížené) kontaminaci produktů. Obsluhující personál musí být poučen, že má právo odmítnout převzít spotřebitelem přinesenou nádobu či obal a měl by zamezit jakékoli manipulaci s ním, a to z preventivních důvodů ochrany svého zdraví i ochrany zdraví dalších zákazníků. Výjimkou by mohl být pouze prodej potravin jako je ovoce a zelenina, které se před podáváním myjí

Nákaza koronavirem

11.03.2020 20:38 | Mudr. Michaela Kovářová

Dobrý den, níže je možné nalézt odkaz na relevantní informace o výše uvedené nákaze a ev. ochraně proti ní. https://twitter.com/ZdravkoOnline http://mzcr.cz/dokumenty/co-byste-meli-vedet-o-koronaviru_18707_1.html

Upozornění

02.03.2019 21:33 | Mudr. Michaela Kovářová

Vážení rodiče, chtěla bych vás touto formou požádat, abyste v případě podezření na onemocnění svých dětí PLANÝMI NEŠTOVICEMI, PŘÍUŠNICEMI nebo SPALNIČKAMI nechodili v žádném případě do čekárny, ale informovali nás nejprve telefonicky o vašem podezření na tato onemocnění. Mé zdravotní sestřičky s vámi domluví způsob vyšetření vašeho dítěte. Děkuji za pochopení Dr. Michaela Kovářová

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č.1

22.05.2018 23:23 | Mudr. Michaela Kovářová

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Správce osobních údajů MUDr. Michaela Kovářová s.r.o. 02597811 Svatopluka Čecha 181, 538 54 Luže skutecska.det.ord@seznam.cz Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Účel/y zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování zdravotních služeb vykazování hrazených zdravotních služeb vyúčtování nehrazených zdravotních služeb sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů) vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví Právní základ zpracování osobních údajů Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele) splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně) Příjemci osobních údajů Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí. Doba zpracování osobních údajů Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č.2

22.05.2018 23:20 | Mudr. Michaela Kovářová

Práva subjektu údajů Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům; právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme; právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami; právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme; právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci. právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č.3

22.05.2018 23:12 | Mudr. Michaela Kovářová

Právo vznést námitku proti zpracování V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Posudky, potvrzení, výpis ze zdravotní dokumentace, zpráva o zdrav. stavu....

05.02.2017 18:44 | Mudr. Michaela Kovářová

Vážení rodiče, pokud pro vaše dítě potřebujete některý z výše uvedených dokumentů, je nutné dle NOZ vyplnit žádost. Tuto žádost lze provést i e-mailem. V e-mailu musí být přesný požadavek, o jaký úkon se jedná. Pokud bude k vydání posudku potřeba vyšetření vašeho dítěte, sestřičky se vám obratem ozvou a domluví s vámi termín prohlídky. Posudek vydáváme do 10-ti pracovních dní. Proto, prosím, požádejte o posudek včas. Děkuji za spolupráci Michaela Kovářová