Letní prázdniny

30.06.2021 23:52 | Mudr. Michaela Kovářová

Přejeme hezké prázdniny všem a dovolujeme si upozornit na změny ordinační doby na našem středisku z důvodu plánovaných dovolených. Jako již tradičně se zastupujeme navzájem s p.dr. Norou Gregorovou v Chrasti ( U Pošty 410), tel. 776 465 100. Snažíme se umožnit vyšetření i těm, kteří se nemohou dostat do druhé ordinace, takže poskytujeme péči i v druhé ordinaci. Obecně platí, že v případě dovolené p. dr. Nory Gregorové bude ordinační doba v Chrasti 7,30-9,30, poté přejíždím do Skutče. Sestřičky budou k dispozici ve Skutči po celou dobu běžné ordinační doby. V době mé dovolené lze využívat ordinaci v Chrasti 8,00-9,30 ( po telef. domluvě), poté p.dr. Gregorová zajíždí do naší ordinace ve Skutči, kde bude ordinovat 10,00-12,00. Doporučujeme se telefonicky objednat. V době mé dovolené nebudou probíhat preventivní prohlídky, očkování nebo vydávat potvrzení na tábory. Je možné ale sestřičky kontaktovat a dohodnout s nimi termín po mé dovolené. Děkujeme za pochopení Michaela Kovářová, Petra Lammrová a Martina Syslová

Potvrzení o prodělaném onemocnění Covid 19

08.04.2021 19:59 | Mudr. Michaela Kovářová

Dobrý den, pokud budete pro své děti potřebovat potvrzení o prodělaném onemocnění, pište, prosím, na e-mail (skutecska.det.ord@seznam.cz), WhatsApp ( tel. 731096875) nebo sms ( tel. 733663358). Cena potvrzení je zpoplatněna 50 Kč.

Organizace ordinační doby

18.08.2020 21:06 | Mudr. Michaela Kovářová

Dobrý den, prosíme nadále, abyste se pokud možno k vyšetření objednávali. Je možné kdykoliv od 8,00 zavolat a domluvit vyšetření svého díěte. Dále bych chtěla upozornit, že v době 12,00-13,00 provádíme pro vaši bezpečnost desinfekci vnitřních prostor pomocí germicidních lamp Diomede. V tuto dobu nebude z tohoto důvodu umožněn vstup do čekárny ani ordinace. Děkuji za pochopení. Přeji hezký zbytek prázdnin Michaela Kovářová

Upozornění

02.03.2019 21:33 | Mudr. Michaela Kovářová

Vážení rodiče, chtěla bych vás touto formou požádat, abyste v případě podezření na onemocnění svých dětí PLANÝMI NEŠTOVICEMI, PŘÍUŠNICEMI nebo SPALNIČKAMI nechodili v žádném případě do čekárny, ale informovali nás nejprve telefonicky o vašem podezření na tato onemocnění. Mé zdravotní sestřičky s vámi domluví způsob vyšetření vašeho dítěte. Děkuji za pochopení Dr. Michaela Kovářová

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č.1

22.05.2018 23:23 | Mudr. Michaela Kovářová

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Správce osobních údajů MUDr. Michaela Kovářová s.r.o. 02597811 Svatopluka Čecha 181, 538 54 Luže skutecska.det.ord@seznam.cz Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Účel/y zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování zdravotních služeb vykazování hrazených zdravotních služeb vyúčtování nehrazených zdravotních služeb sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů) vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví Právní základ zpracování osobních údajů Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele) splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně) Příjemci osobních údajů Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, § 32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí. Doba zpracování osobních údajů Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem nebo po

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č.2

22.05.2018 23:20 | Mudr. Michaela Kovářová

Práva subjektu údajů Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů: právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům; právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme; právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami; právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme; právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci. právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ č.3

22.05.2018 23:12 | Mudr. Michaela Kovářová

Právo vznést námitku proti zpracování V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).

Posudky, potvrzení, výpis ze zdravotní dokumentace, zpráva o zdrav. stavu....

05.02.2017 18:44 | Mudr. Michaela Kovářová

Vážení rodiče, pokud pro vaše dítě potřebujete některý z výše uvedených dokumentů, je nutné dle NOZ vyplnit žádost. Tuto žádost lze provést i e-mailem. V e-mailu musí být přesný požadavek, o jaký úkon se jedná. Pokud bude k vydání posudku potřeba vyšetření vašeho dítěte, sestřičky se vám obratem ozvou a domluví s vámi termín prohlídky. Posudek vydáváme do 10-ti pracovních dní. Proto, prosím, požádejte o posudek včas. Děkuji za spolupráci Michaela Kovářová